Informacje potrzebne przy prowadzeniu firmy

W artykule znajdują się użyteczne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu firmy. Opisany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz e-sąd i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności informuje o efektywności wykorzystania należności do wytwarzania przychodów. Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w roku przedsiębiorstwo zdolne jest do zrewaloryzowania stanu swoich należności, co oznacza w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców.


Poznaj odpowiedź na pytanie skąd wziąć dostęp do akt e-Sądu? Gwarantujemy pełną satysfakcję

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Inaczej mówiąc Wskaźnik rotacji należności informuje ile razy w ciągu roku obrachunkowego przedsiębiorstwo dokonuje zamiany kredytu kupieckiego na gotówkę (zobacz tutaj: Attorn). Wskaźnik rotacji należności zdefiniowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i średniego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności powinien mieścić się od 7 do 10. Niewielki poziom wskaźnika, czyli poniżej wartości 7 oznacza , iż poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich odbiorców, co w praktyce oznacza długoterminowe zamrożeniem pieniędzy w należnościach. Wartość tego wskaźnika określana jest mianem cykli obrotowych i ich ilość (wartość wskaźnika) powinna być jak największa. Przyrost ilości cykli co roku świadczy o lepszym zarządzaniu należnościami. Zminimalizowanie ilości cykli obrotowych minimalizuje zdolność firmy do uiszczania zobowiązań na czas, ponieważ spada wtedy też jej płynność finansowa. Wysoka wartość wskaźnika jest pożądana – oznacza, iż firma skutecznie domaga się należności, a jej klienci terminowo regulują zadłużenie. Wskaźnik szacuje ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach jest wskaźnikiem zróżnicowanym branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd jest najtańszą i najszybszą metodą windykacji należności. Wszelkie koszty sądowe windykacji należności w e-sądzie ponosi dłużnik. Aby złożyć pozew do sądu internetowego należy wypełnić formularz pozwu oraz załączyć dowody. Potem petent otrzymuje darmową poradę oraz musi uiścić opłatę sądową. Później adwokat weryfikuje formularz. Gdy jest to konieczne adwokat dokonuje niezbędnych poprawek, tak by roszczenia były oczywiste i e-Sąd wydał nakaz zapłaty w żądanej wysokości. Potem adwokat wnosi e-pozew do e-Sądu oraz prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne. Sąd spory sądowe generalny wykonawca rozpatruje pozew, a klient o każdej zmianie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej petent odzyskuje 100% zasądzonej kwoty, 100% odsetek oraz całość opłaty sądowej.