Różnice pomiędzy funduszem inwestycyjnym zamkniętym a otwartym

Zarówno Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak i Zamknięty Fundusz Inwestycyjny są odmianami zbiorowego inwestowania pieniędzy.
O ile jednakże ewentualny inwestor może zazwyczaj nabywać jednostki uczestnictwa w funduszu otwartym bez ograniczeń, to uczestnictwo w zamkniętym funduszu często wiąże się z koniecznością akceptacji specjalnych ograniczeń.

Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte do ich otwarcia konieczna będzie akceptacja Komisji Nadzoru Finansowego. Takie pozwolenie mogą otrzymać jedynie działające w formie spółki akcyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. To jedyny podmiot uprawniony do tworzenia inwestycyjnych funduszy, zarządzania nimi jak też reprezentowania funduszy w stosunkach z osobami trzecimi.
fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Certyfikat inwestycyjny jest to papier wartościowy, który stanowi tytuł członkostwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Certyfikaty dzielą się na tak zwane publiczne certyfikaty na okaziciela, wyprzedawane w drodze publicznej oferty, oraz niepubliczne certyfikaty, często adresowane do wąskiego gremia inwestorów.https://eena.pl/ eena.plPrzeważnie do odbiorców oferty wystosowane jest pisemne zaproszenie do zapisywania się na certyfikaty funduszu. Liczba wyemitowanych udziałów jest stała, może ulec odmianie dopiero podczas następnej emisji. Każdy uczestnik powinien zakupić co najmniej minimalną liczbę certyfikatów, wyznaczoną przez emitenta.

Takie certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, wyceniane przez emitenta. Wartościowe papiery można nabyć w czasie emisji na pierwotnym rynku, a także na giełdzie, jeżeli są przedmiotem obrotu giełdowego.